יום שבת, 5 בספטמבר 2009

תוכנית הלימודים תש"ע - מזרח תיכון

גיאוגרפיה של המזרח התיכון –התאמה בין הנחיות המפמ"ר לתוכנית הלימודים.

מתוך: http://geo.cet.ac.il

נושא 1: גבולות ותחומים במזרח התיכון

פרקי הלימוד

הצעות לסוגיות ולמוקדי הוראה

מונחים

ומושגים

עמודים בספר

א. גורמים המשפיעים על תיחום חבל המזה"ת

1. תיחום החבל

2. מאפיינים פיזיים: פני השטח והאקלים

3. מאפיינים תרבותיים עיקריים: דת האיסלאם,

הלאום, השפה הערבית

4. מיקומו הגיאואסטרטגי של החבל

הפקת מידע ממפות על גבולות המזה"ת

- גישות שונות לתיחום המזה"ת

- גורמים היסטוריים-פוליטיים לתיחום החבל

- הסיבות לשמות השונים של החבל (לבנט, המזרח הקרוב)

- השפעת האקלים והמאפיינים הפיזיים - מדבר ונהר,

חופים, הרים ועמקים - על הגדרת החבל ותיחומו

- האם יש להכליל את המגרב, סודן, אירן במזה"ת?

- דמיון ושוני במאפיינים ארכיטקטוניים בבנייה

ובתכנון יישובים כאחד הקריטריונים לתיחום

המזרח התיכון

- הסיבות למאבקי המעצמות על שליטה במזה"ת

(region) חבל

אוריינט, לבנט

המזרח הקרוב

המגרב

הסהר הפורה

מדבר

גבול: פיזי, מדיני

מיעוט אתני או

דתי

קבוצה אתנית

תיחום

גשר יבשתי

גיאואסטרטגיה

13-25

ב. חלוקה מדינית - גורמים פוליטיים חיצוניים

ופנימיים

1. הקולוניאליזם כגורם להיווצרות מדינות במזה"ת

2. מוקדי סכסוך במזה"ת והשפעתם על אי-יציבותם של גבולות מדיניים

2א. הסכמי שלום באזור

3. גורמים דתיים-אתניים והשפעתם על היציבות

הפנימית במדינות המזה"ת

- החלטות שרירותיות ביצירת יחידות מדיניות והבעיות

שנוצרו בעקבותיהן:

ירדן – מדינה ללא בסיס כלכלי איתן

סוריה ולבנון – רב-תרבותיות דתית- אתנית

עירק וכוויית – פירוד פוסט-קולוניאלי

- סיבות למוקדי סכסוך והשלכותיהם על קביעת הגבולות:

בין תורכיה לעירק – הבעיה של חבל הכורדים

בין אירן לעירק - שאט אל-ערב

- הסיבות למאבק הטריטוריאלי המתמשך בין מדינת

ישראל לשכנותיה הערביות

- ההשלכות של הסכמי השלום בין ישראל, ירדן ומצרים על

יציבות האזור

- רב-תרבותיות דתית-אתנית בלבנון

- שלטון המיעוט בסוריה

- מאבק קבוצות מיעוט וקבוצות לאומיות להשגת הכרה

מדינית, לדוגמה: הכורדים והפלשתינאים

מנדט

גבול מדיני

מאבק

טריטוריאלי

רב-תרבותיות

מעוטים-אתניים

מעוטים דתיים

26-33


נושא 2: קשרי גומלין טבע-אדם כמעצבי המרחב במזרח התיכון

פרקי הלימוד

הצעות לסוגיות ולמוקדי הוראה

מונחים ומושגים

עמודים בספר

ב. משאבי מים – זמינות ומחסור

1. פיתוח וניהול מקורות מים בתנאי מחסור

2. משאבי מים משותפים – הסדרים לעומת סכסוכים

- דרכים להתמודדות עם בעיית המחסור במים:

סכר אסואן - יתרונות וחסרונות

סכר אתא טורק כמנוף לפיתוח אזורי בתורכיה

התפלה ויבוא מים במדינות המפרץ הפרסי, בערב

הסעודית ובישראל

יצוא ויבוא של מים וירטואלים באמצעות גידולים

עתירי מים

- הבעיות הנגרמות עקב הרס משאבי המים

ניצול יתר של מי הנילוס

זיהום אקוויפרים

- ישראל וירדן – הסדרי חלוקה של משאבי מים משותפים

- תורכיה ושכנותיה – סכסוך על חלוקת מי הפרת והחידקל

התפלה

אגן-ניקוז

אקוויפר

סיכור וסכרים

תעלות הטיה

מים וירטואלים

152-185

ג. מאגרי הנפט – הפקתם והשפעתם על ההתפתחות

היישובית, על הכלכלה ועל הסביבה

1. מאגרי הנפט במזרח התיכון

2. הפקת הנפט – תהליכים ותשתיות

3. התפתחות יישובית-כלכלית בעקבות הפקת הנפט

4. השפעות סביבתיות בעקבות הפקת הנפט והובלתו

הפקת מידע ממפות, מתרשימים וממקורות סטטיסטיים

בנושא הנפט במזה"ת וניתוחו:

- מדינות הנפט העיקריות במזה"ת ומיקום בתי הזיקוק בהן

- תנאים גיאולוגיים להיווצרות נפט ולהצטברותו במלכודות

נפט

- השפעתם של תהליכי הפקת הנפט (חיפוש ואיתור, שאיבה,

הובלה, זיקוק) והתשתיות (בארות נפט, חרגולים", מערך

ההובלה, בתי זיקוק ומפעלים פטרוכימיים) על המרחב

- השפעת תנודות במחירי הנפט על המדינות מפיקות הנפט

במזה"ת ועל המדינות המתועשות בעולם

- התפתחות עירונית חדשה, בהדגמה על מינה אחמדי וג'דה

- התפתחות מדינות הנפט, בהדגמה על אבו דאבי וכוויית

- מפגעים סביבתיים בתהליך הפקת הנפט והאמצעים

למזעורם

מבנים גיאולוגיים

מלכודות נפט

זיהום סביבתי

הובלת נפט

נמלי נפט

מחירי הנפט

OPEC אופ"ק

עתודות נפט

תעשייה

פטרוכימית

189-220


נושא 3 אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכון – מאפיינים ותמורות

פרקי הלימוד

הצעות לסוגיות ולמוקדי הוראה

מונחים ומושגים

עמודים בספר

א. תמורות דמוגרפיות במזה"ת

1 תמורות בקצב הגידול של האוכלוסייה

1א. מודל התמורה הגיאוגרפית במדינות המזה"ת

2. תמורות ושוֹנוּת בשיעורי הפריון

3. הלחצים הדמוגרפיים על משאבים ותשתיות

במדינות המזה"ת

הפקת מידע בנושא שיעור גידול האוכלוסייה במדינות המזה"ת

ב 50- השנים האחרונות מנתונים דמוגרפיים וממפות

- היכולות של מודל התמורה הדמוגרפית לחיזוי ולתכנון

- הקשר בין מיקומה של מדינה באחד משלבי מודל התמורה

הדמוגרפית לבין רמת התפתחותה

- הסיבות לתמורות בשיעורי גידול האוכלוסייה במדינות המזה"ת:

תמורות בשיעורי התמותה ובשיעורי הילודה

- גורמים לתמורות ולשוֹנוּת בשיעורי הפריון במדינות המזה"ת: דת,

מעמד האישה, רמת השכלה, העיר מול הכפר, שונות בין קבוצות

אוכלוסייה, תמורות כלכליות

- ההשלכות של התמורות בשיעורי הפריון על גידול האוכלוסייה

- סיבות לשיעור פריון נמוך באוכלוסיית לבנון לעומת שיעורי

הפריון במדינות אחרות במזה"ת

- ההשלכות של גידול האוכלוסייה על משאבים ותשתיות: אספקת

מזון, בנייה למגורים, מקומות תעסוקה, מערכות החינוך,הבריאות ושירותים אחרים.

דמוגרפיה

מודל התמורה

הדמוגרפית

צפיפות

אוכלוסייה

פירמידת גילים

שיעור ילודה

שיעור תמותה שיעור פריון

תוחלת חיים

מומנטום

דמוגרפי

52-64

ב. תנועות אוכלוסייה במזה"ת – מוצא ויעד

1. הגירה בתוך מדינות

1א. נוודות - הגירה עונתית והסיבות להצטמצמותה

1ב. הגירה סיבובית-עונתית

1ג. הגירה מהכפר אל העיר

2. הגירה בין מדינות

2א. גורמים כלכליים להגירה בין מדינות המזה"ת

ולהגירה אל מדינות מחוץ למזה"ת

2ב. גורמים פוליטיים להגירה

- הסיבות להצטמצמות התרבות הנוודית

- התמורות הכרוכות במעבר מאורח חיים מסורתי-נוודי

להתיישבות קבע

- הגירה סיבובית-עונתית בתורכיה – מהכפר לאתרי

התיירות ומכפרי הקבע למשכנות הרועים בהרים

- לחצי אוכלוסייה על משאבים ותשתיות בערים (עיור יתר) -

בעיות ודרכי התמודדות, בהדגמה על קהיר ועמאן

- גורמי המשיכה להגירת מִצְרים ופלשתינאים אל מדינות

המפרץ הפרסי

- גורמי הדחיפה להגירה סיבובית של תורכים לגרמניה

- השפעת ההגירה על הכלכלה והחברה בארצות המוצא

- הגירת משכילים ומתנגדי שלטון ממדינות שאינן דמוקרטיות

למדינות המערב, דוגמת סוריה ועירק

תנועות הגירה:

סיבובית

עונתית

מהכפר אל העיר

נוודות

גורמי משיכה

להגירה

גורמי דחיפה

להגירה

עיור יתר

מקום מוצא

להגירה

מקום יעד להגירה

64-69

נושא 4 הכלכלה במזרח התיכון – בין עולם מתפתח לעולם מפותח

פרקי הלימוד

הצעות לסוגיות ולמוקדי הוראה

מונחים ומושגים

עמודים בספר

א. תמורות במבנה המגזרי-הכלכלי במדינות המזה"ת

1. מחקלאות מסורתית לחקלאות עתירת ידע

2. מכלכלת נפט לכלכלת שירותים מתקדמים

3. התיירות כמנוף לפיתוח כלכלי

- המתח הקיים במצרים בין שימור חקלאות קיום לבין פיתוח

חקלאות עתירת ידע

- יישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לפיתוח חקלאות עתירת

ידע בירדן ובתורכיה

- תמורות בשוק העבודה בערב הסעודית ובמדינות המפרץ - כוח

עבודה מקומי דוחק כוח עבודה זר

- יתרונותיה וחסרונותיה של כלכלת הנפט ("קללת הברכה")

- התפתחות שירותי תקשורת, בנקאות ותחבורה כבסיס

לשינויים כלכליים/ חברתיים /תרבותיים

- "מהפכת" התיירות בתורכיה והשלכותיה על הכלכלה ועל

המרחב.

- השפעת נסיבות פוליטיות וביטחוניות על התיירות במדינות

המזה"ת, דוגמה – ישראל, מצרים ולבנו

מבנה מִגזרי של

משק:

-מגזר ראשוני

-מגזר שניוני

-מגזר שלישוני

חקלאות קיום

חקלאות עתירת ידע

שוק עבודה

מהגרי עבודה

תעסוקות עתירות ידע

תעסוקות עתירות

עבודה

116-148

גורמים לנחשלות מרחבית-כלכלית במדינות המזה"ת

1. גורמים לנחשלות ומגמות שינוי

1א. כוח העבודה

3. רמת פיתוח נמוכה של תשתיות

הפקת מידע ממפות ומנתונים סטטיסטיים על רמת הפיתוח

הכלכלי והפיתוח האנושי במדינות המזה"ת

דוגמאות למדדים לבחינת רמת פיתוח: תל"ג לנפש, צריכת

אנרגיה לנפש, רמת-מינוע, מס' נפשות לרופא, מיטות בבתי-

חולים, שיעור יודעי קרוא וכתוב ועוד.

- ביטויי הנחשלות במדינות המזה"ת, גורמיה ומגמות לפריצתמעגל הנחשלות

- הקשר בין רמת ההשכלה וההתמקצעות לבין רווחה כלכליתברמת פרט והחברה, דוגמה: לבנון לעומת סוריה

- כניסת נשים למגזר השלישוני - השלכותיה הכלכליות

והדמוגרפיות לעתיד- מאפייני כוח העבודה כביטוי לנחשלות:

הכפר כמאגר כוח עבודה גדול, זול ולא מיומן

עבודת ילדים, לדוגמה: עבודת ילדים בתורכיה כאחד

המכשולים לצירופהּ לאיחוד האירופי

- הגורמים לפיגור בפיתוח התשתיות במדינות המזה"ת

פריון קרקע

פריון עבודה

אבטלה סמויה

כוח עבודה

שיעור בערות

מעגל נחשלות

מגזר שלישוני


נושא 6 המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל

פרקי הלימוד

הצעות לסוגיות ולמוקדי הוראה

מונחים ומושגים

עמודים בספר

א. מצרים, ירדן, סוריה ולבנון – שכנותיה של

ישראל 4

1. מצרים

2. ממלכת ירדן

הפקת מידע ממפות על המדינות השכנות

- התמודדותה של מדינת מדבר רחבת ידיים, שנהר גדול הוא מאפשר החיים

העיקרי של תושביה (בעבר ובהווה)

- בעיותיה של מדינת מדבר שרוב אוכלוסייתה בדווים ופליטים

פלשתינאים הכפופים לשלטונו של בית מלוכה יציב, דרכי פתרון לבעיות

שלטון מלוכני

שלטון צבאי

רב-קיום

259-282

297-320

מאמרים מתוך: "המזרח התיכון בפתח המאה ה-21, מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה", ת"ל- משרד החינוך, מטח:

שינויים בשיעורי פיריון האישה בעולם הערבי - היבטים כלכליים ופוליטיים / יוסף קורבאז'

עיור בעולם הערבי והמערכת הבינלאומית / ג'נט אבו לורוד

המזרח התיכון על "קו פרשת המים" - כיצד נמנעים עימותים אלימים באזור - על אף

בעיית המחסור במים / טוני אלן

איכות הסביבה בטורקיה - סקירת מצב